อบรม ISO 9001 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISOISO - naviCompany list center

07/06/2018 อบรม ISO 9001 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO

อบรม-ISO-9001

อบรม ISO 9001 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO และช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากรขององค์กร (จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015) วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

  อบรม ISO 9001 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO และช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากรขององค์กรอีกด้วย ความสำคัญของมาตรฐาน ISO 9001:2015 คือ ได้นำความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) มาเป็นข้อกำหนดหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้องค์กรมีการระบุ รวบรวมและใช้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ตรงตามข้อกำหนด และองค์กรบรรลุผลลัพธ์ในการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้ ดังนั้น องค์กรควรจะต้องให้ความสำคัญในการพิจารณากำหนดแนวทางที่เป็นระบบ ชัดเจนและง่ายในการระบุ รวบรวม จัดเก็บและใช้ประโยชน์จากความรู้ที่จำเป็น เพื่อเพิ่มพูนความสามารถของบุคลากรในองค์กร ให้ปฎิบัติงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และสนันสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
   วัตถุประสงค์
   – เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ขององค์กรตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
   – เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานขององค์กรเพื่อผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานได้ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น
   สมัครและสอบถามเพิ่มเติม 
    ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
    เลขที่ 1025 ชั้น 12-15 อาคารยาคูลท์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสน ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
    โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451-456 
    โทรสาร 0-2619-8098 
    E-mail: training@ftpi.or.th 
    Website: www.ftpi.or.th
  Source image: Internet