อบรม Migration to ISO 45001 ที่ปรับเปลี่ยนจาก OHSAS 18001ISO - naviCompany list center

23/05/2019 อบรม Migration to ISO 45001 ที่ปรับเปลี่ยนจาก OHSAS 18001

อบรม-Migration-ISO-45001-from-OHSAS-18001

อบรม Migration to ISO 45001 ที่ปรับเปลี่ยนจาก OHSAS 18001

ผู้เข้าร่วมการอบรม Migration to ISO 45001
  1. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. คณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. ผู้ที่สนใจระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานข้อกำหนด ISO 45001 มาก่อน
ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการอบรม ISO 45001 ในครั้งนี้
  1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 45001 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายในขององค์กร
2. สามารถตีความข้อกำหนด ISO 45001 และเข้าใจสาระสำคัญของมาตรฐาน
  3. สามารถยกระดับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
หัวข้อการฝึกอบรม
  1. ความเป็นมาของมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. โครงสร้าง คำศัพท์ และหลักการในมาตรฐาน ISO 45001
  3. ข้อกำหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน ISO 45001
4. การเปรียบเทียบข้อกำหนด ISO 45001 กับ OHSAS 18001 / มอก.18001
  5. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 45001
  คลิกที่นี่ เพื่อสำรองที่นั่ง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2VYzg94
  OHSAS 18001 คืออะไร มีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไร คลิกดูได้ ที่นี่ https://isonavi.com/iso-categories/ohsas-18001-occupational-health-and-safety-management-system
Source: MASCI.or.th