อบรม ISO 9001 14001 ระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO - naviCompany list center

04/04/2019 อบรม ISO 9001 14001 ระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

อบรม-ISO-9001-14001-ระบบบริหารคุณภาพ-ระบบการจัดการ-สิ่งแวดล้อม

อบรม ISO 9001 และ 14001 ระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : Internal Audit – ISO 9001:2015 & IS

การตรวจติดตามภายใน เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นในการดำเนินตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายในให้มีประสิทธิภาพจะต้องเกิดความเข้าใจ และมีแนวคิดที่ถูกต้อง การตรวจติดตามภายในต้องมีการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม และชัดเจนด้วยทัศนคติในเชิงบวก รวมถึงการรายงานผลการตรวจติดตามภายใน และการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015
   2.เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจติดตามภายในให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล
    3.เพื่อให้สามารถปรับปรุงพัฒนา ให้ผ่านการรับรองระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
    หัวข้อการสัมมนา
   บทที่1:บทนำในการรวมระบบการตรวจติดตามภายใน 
    บทที่2:การทำความเข้าใจข้อกำหนดISO 9001:2015และISO 14001:2015 
   บทที่3:การรวมระบบการตรวจติดตามทั้งสองระบบ 
    บทที่4:การวางแผนการรวมระบบการตรวจติดตาม 
   บทที่5:การดำเนินการตรวจติดตาม การรวมระบบ 
    บทที่6:การรายงานและการแจกจ่ายรายงานการตรวจติดตาม 
   บทที่7:การติดตามผลและการปิดสรุป
   สำรองที่นั่ง อบรม ISO 9001 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/2UhhWek
   ISO 9001 คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร คลิก https://isonavi.com/iso-categories/iso-9001