อบรม ISO ฟรี!! ประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อการพัฒนาองค์กรISO - naviCompany list center

25/04/2019 อบรม ISO ฟรี!! ประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อการพัฒนาองค์กร

อบรม-ISO-9001-ฟรี-ประยุกต์-ระบบมาตรฐาน-พัฒนาองค์กร

อบรม ISO ฟรี!! การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อการพัฒนาองค์กร

ISO 9001 คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ที่มาตรฐานองค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่ง ISO 9001 นี้เองจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กรนั้นๆ
วัตถุประสงค์ การอบรม ISO 9001:2015
  – เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
– เรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบคุณภาพ  
  – เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ระบบ  
– เรียนรู้หลักการสร้างเอกสาร และบันทึกเพื่อใช้ในระบบ  
  – เน้นการนำไปใช้จริง  
– ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
หัวข้ออบรม ISO 9001 ในครั้งนี้
  – ระบบคุณภาพ ISO ISO 9001:2015 
– ข้อกำหนด เบื้องต้น 
  – การตรวจสอบคุณภาพภายใน -IA      
– การทบทวนของฝ่ายบริหาร -MRW  
  – ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย Need & Expectation      
– การบริหารความเสี่ยง และโอกาส -RISK & OPPORTUNITY  
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: MR, MD, ผู้จัดการ, พนักงาน, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2GxjQhp
Source image: Google