อบรม สัมมนา การบริหารความเสี่ยง ISO 9001 Version 2015ISO - naviCompany list center

31/05/2018 อบรม สัมมนา การบริหารความเสี่ยง ISO 9001 Version 2015

อบรม สัมมนา

อบรม สัมมนา เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015 วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 8:30-16:00 น. การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เนื่องจากจะสามารถลดความเสี่ยง และนำไปสู่การเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว การนำเอากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะเห็นได้ว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญและต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแล และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร รวมทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลฉบับใหม่ อาทิ ISO 9001, ISO 14001

  ประโยชน์ของการอบรม สัมมนา การบริหารความเสี่ยง ISO 9001 Version 2015 ในครั้งนี้
  – เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินระบบมาตรฐานการจัดการและให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO ฉบับใหม่ (New Version เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 เป็นต้น)
  – เข้าใจหลักการ แนวคิด และขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น และสามารถเพิ่มพูนความสำเร็จในการดำเนินระบบมาตรฐานต่างๆ
  – ลดความเสี่ยงที่จะเกิดในระหว่างการดำเนินระบบฯ อีกด้วย
  สมัครและสอบถามเพิ่มเติม 
ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
  เลขที่ 1025 ชั้น 12-15 อาคารยาคูลท์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสน ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451-456
  โทรสาร 0-2619-8098
E-mail: training@ftpi.or.th 
  Website: www.ftpi.or.th