อบรม ISO/IEC Management System CertificationISO - naviCompany list center

13/12/2018 อบรม ISO/IEC Management System Certification

อบรม-ISO-IEC-Management-System-Certification

อบรม Introduction to ISO/IEC 17021-1 (Management System Certification Body) และได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

  ผู้เข้าร่วมการอบรม ISO/IEC Management System คอร์สนี้
1. ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองที่ต้องการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการ
  2. ผู้ที่เป็น MR (Management Representative) คณะทำงานพัฒนาระบบงานในหน่วยรับรอง
3. ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ขอรับการรับรองระบบการจัดการต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ที่ประสงค์จะต่อยอดความรู้ในเรื่องการทำงานของหน่วยรับรอง
  4. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ คงไว้และปรับปรุงระบบงานสำหรับหน่วยรับรอง
5. ผู้ตรวจประเมินภายในของหน่วยรับรอง
  6. ผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองระบบงาน
7. ผู้สนใจทั่วไป
ประโยชน์ที่จะได้รับ
  1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) ข้อกำหนดและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
2. เข้าใจและสามารถตีความข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการ
  3. เข้าใจข้อกำหนดบังคับ (Mandatory Document) และข้อกำหนดทั่วไป (Informative Document) ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum, IAF)
4. ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
หัวข้อการฝึกอบรม
  1. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ได้แก่ นิยามคำศัพท์สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศ การยอมรับร่วมในระดับสากล มาตรฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวข้อง
2. นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับรองระบบการจัดการ
  3. ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021:2011
4. กระบวนการรับรองระบบการจัดการของหน่วยรับรอง
  5. ข้อกำหนดบังคับ (Mandatory Document) และข้อกำหนดทั่วไป (Informative Document) ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum, IAF)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับคอร์สอบรม ISO/IEC คลิก http://masci.or.th/event/introduction-to-isoiec-17021-1-management-system-certification-body-3/