อบรม ISO IATF 16949:2016 Supplier DevelopmentISO - naviCompany list center

12/09/2018 อบรม ISO IATF 16949:2016 Supplier Development

อบรม-ISO-IATF-16949

อบรม ISO IATF 16949:2016 Supplier Development วันที่ 5 ตุลาคม 2561

  COURSE DESCRIPTION
กว่า 30-70% ของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทั้งหมดของบริษัท มีความเกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบ (supplier) ทำให้เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจัยหนึ่งแห่งความสำเร็จขององค์กรย่อมมาจากการที่ผู้ส่งมอบดำเนินการได้ตามข้อกำหนดหรือความต้องการของเราตั้งแต่ครั้งแรกและรักษาไว้ทุกครั้งตลลอดไป ดังนั้นเราจะต้องจัดทำระบบการพัฒนาผู้ส่งมอบเพื่อให้เกิดแนวความคิดและความสัมพันธ์ในการทำงานแบบ Win-Win เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับตัวบริษัทและผู้ส่งมอบของเราตามหลัก Supply Chain Management
  ระบบการจัดการคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 หรือ IATF 16949 ต่างก็มีข้อกำหนดที่ให้มีการพัฒนาผู้ส่งมอบ ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าว การประยุกต์ใช้ รวมถึงการวางระบบในการคัดเลือกผู้ส่งมอบ การประเมิน และ การพัฒนาเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอันเป็น หนึ่งในวัตถุประสงค์พื้นฐานของระบบบริหารคุณภาพดังกล่าว
  ใครบ้างที่เหมาะสมกับคอร์สอบรม IATF 16949
   • ผู้ที่ทำหน้าที่ในส่วนของการจัดซื้อ จัดหา และ จัดการเกี่ยวกับคุณภาพของผู้ส่งมอบ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประกันคุณภาพ
  • ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบคุณภาพ หรือ ผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร
  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรม IATF 16949
   • สามารถเข้าใจในหลักการการสร้างระบบการทำงานกับคู่ค้าที่ทำให้เกิดความประโยชน์ทางธุรกิจอย่างแท้จริง (Mutual Benefit)
    • เข้าใจการประยุกต์ข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ในส่วนของการพัฒนาผู้ส่งมอบ และ นำไปพัฒนาให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร
    ลงทะเบียน เพื่อเข้าอบรมได้ที่
   https://www.robere.com/public_courses/supplier-development-for-iatf-169492016/
   Source image: AIAG