อบรม ISO Hazard Identification and Risks & OpportunitiesISO - naviCompany list center

07/12/2018 อบรม ISO Hazard Identification and Risks & Opportunities

อบรม-ISO-hazard-identification-and-risks-opportunities

อบรม ISO Hazard Identification and Risks & Opportunities

COURSE DESCRIPTION
  หลักสูตร ISO Hazard Identification and Risks & Opportunities นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการการประเมินความเสี่ยงสำหรับระบบ ISO 45001:2018 เนื้อหาหลักสูตรจะนำไปสู่การเข้าใจในความสำคัญของการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงซึ่งส่งผลกระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยที่มีต่อองค์กร ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มรวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ จากวิทยากร
WHO SHOULD ATTEND?
  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย
HOW YOU WILL BENEFIT?
  – เข้าใจถึงความสำคัญของการชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) และการจำแนกการชี้บ่งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดอันตรายต่างๆ
   – ทราบถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในวิเคราะห์การจำแนกและชี้บ่งอันตราย
    – เข้าใจถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และวิธีการประเมินความเสี่ยง
     – เข้าใจในถึงการนำผลการชี้บ่งอันตรายมาประเมินความเสี่ยง และสามารถจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาหามาตรการควบคุมความเสี่ยง และหาวิธีการในการลดความเสี่ยงต่อไป
     สนใจ อบรม ISO คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.robere.com/inhouse/hazard-identification-and-risks-opportunities/