อบรม ISO GMP HACCP ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารISO - naviCompany list center

24/01/2019 อบรม ISO GMP HACCP ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร

อบรม-ISO-GMP-HACCP-ระบบการจัดการ-ความปลอดภัย-อาหาร

อบรม ISO GMP HACCP Introduction And Internal Auditor ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร

อบรม ISO GMP HACCP Introduction And Internal Auditor ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร กับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้จัดทำระบบ ISO 22000 ได้ต่อไป
ผู้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับ GMP HACCP
  1. บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการจัดทำ คงไว้และปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
2. ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจติดตาม
  3. ผู้ที่สนใจระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรม GMP และ HACCP ในครั้งนี้
   1. ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบ GMP (Codex) & HACCP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
   3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำระบบ GMP (Codex) & HACCP ไปเป็นพื้นฐานในการจัดทำระบบอื่นๆ ได้ เช่น ISO 22000, BRC, International Food Standard
  4. ทีมงานผู้ตรวจประเมินสามารถเข้าใจถึงเทคนิควิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมินระบบ GMP & HACCP ได้อย่างมีประสิทธิผล
   5. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
   หัวข้อการฝึกอบรม
  1. การจัดการขั้นพื้นฐาน Pre-requisite Program (GMP)
   2. การจัดตั้งทีมงาน HACCP
  3. การกำหนดขอบเขตของอันตรายและรายละเอียดผลิตภัณฑ์
   4. การจัดทำรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการทวนสอบ
  5. การประเมินความเสี่ยง
   6. การกำหนดค่าวิกฤต
  7. การกำหนดค่าควบคุมและการดำเนินการแก้ไข
   8. การทวนสอบระบบ
  9. บทบาทและหน้าที่ในการตรวจประเมิน
   10. การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน
  11. เทคนิควิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน
   12. การรายงานผลการตรวจประเมิน การทวนสอบแนวทางการปฏิบัติการแก้ไขและการติดตามผลการแก้ไข และป้องกัน
  13. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
  GMP คืออะไร อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GMP ได้ที่นี่ https://www.isonavi.com/iso-categories/iso-gmp
  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HACCP https://www.isonavi.com/iso-categories/iso-haccp
  สำรองที่นั่ง และดูรายละเอียดการอบรม GMP HACCP คลิก https://bit.ly/2UbmRcs