อบรม ISO 9001 Quality Management Systems RequirementsISO - naviCompany list center

23/11/2018 อบรม ISO 9001 Quality Management Systems Requirements

อบรม-ISO-90012015-Quality-Management-Systems-Requirements

อบรม ISO หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015 Quality Management Systems Requirements

ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ – ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มีการนำไปใช้ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักการสำคัญ 8 ประการ คือ
  1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า 
2. ความเป็นผู้นำ 
  3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
4. การบริหารเชิงกระบวนการ
  5. การบริหารที่เป็นระบบ 
6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  7. การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง
8. ความสำคัญกับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO ได้กำหนดอนุกรมมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2534 และมีการทบทวนแก้ไขทุก 5 ปี ล่าสุด ISO ได้ประกาศแก้ไขเป็น ISO 9001 : 2015 ทางบริษัทจึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในข้อกำหนดฉบับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อม รวมทั้งทบทวนสถานะปัจจุบันเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน และดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไป 
  วัตถุประสงค์ การอบรม ISO 9001:2015
– เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
  – และสามารถนำไปใช้ปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การฝึกอบรม
  – การบรรยายและซักถามปัญหา
– การฝึกปฏิบัติ (Workshop)
  บรรยายโดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองและฝึกอบรมจากสถาบันภาครัฐต่างๆ
  คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบด้านระบบบริหารงานคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาหลักสูตร ISO 9001:2015 Quality Management Systems Requirements
  – โครงสร้างข้อกำหนดของมาตรฐานใหม่
– ข้อกำหนดระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
สนใจอบรม ISO 9001 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://seminardd.com/s/48227
ท่านสามารถค้นหา ที่ปรึกษา บริษัท ISO และคอร์สอบรม ISO หลักสูตรต่างๆ ได้ที่นี่ ฟรี!! https://www.isonavi.com/topics