อบรม ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ ระบบจัดการคุณภาพ QMSISO - naviCompany list center

08/02/2019 อบรม ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ ระบบจัดการคุณภาพ QMS

อบรม-ISO-9001-ระบบบริหารคุณภาพ-ระบบจัดการคุณภาพ-QMS

อบรม ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ ระบบจัดการคุณภาพ QMS

คอร์ส อบรม ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ ระบบจัดการคุณภาพ QMS นี้เล็งเห็นว่าในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง รวมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น การสิ่งมอบสินค้าหรือการบริการถือเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าจะให้ความเชื่อมั่นในอันดับต้นๆคือในเรื่องของคุณภาพ เพื่อความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจในระยะยาว ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) จะสามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ในระยะยาวและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ และยอมรับเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการแข่งขันด้านคุณภาพ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพในแง่ของการดำเนินการภายในองค์กร ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected of the result)
  1. การระบุข้อกำหนดที่สำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001:2015
2. มีการจัดการคุณภาพที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยดึงดูดการรักษาลูกค้าโดยการทำตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
  3. ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น
4. มีการจัดการภายในอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
หัวข้ออบรมสัมมนา
  – ความรู้ทั่วไปกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน 
– กำหนดขอบเขตธุรกิจและทิศทางของธุรกิจ
  – การกำหนดโครงสร้างองค์กร และแผนการบริหารเชิงกระบวนการ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับคอร์ส อบรม ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ ระบบจัดการคุณภาพ QMS https://seminardd.com/s/58070
  Source image: Google