อบรม ISO 45001 OHSAS 18001ISO - naviCompany list center

10/08/2018 อบรม ISO 45001 OHSAS 18001

อบรม-ISO-45001-OHSAS-18001

อบรม สัมมนา หลักสูตรการตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018 และสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมจาก OHSAS 18001

  หลักสูตร อบรม สัมมนา ISO 45001:2018 นี้ เน้นความเข้าใจ และให้ทราบแนวทางการตรวจจาก Auditor ภายนอก ตามข้อกำหนด ISO 45001 version ใหม่
เข้าอบรมหลักสูตร ISO 45001 นี้ จะได้รับอะไรบ้าง
  1. เข้าใจกรอบการดำเนินงาน ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018
2. ทราบแนวทางในการวางระบบการจัดการชีวอนามัย และความปลอดภัยในองค์กร ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018
  3. ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึงวิธีการจัดทำเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนด สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 45001:2018 version ใหม่
4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ OHSAS 18001 version เดิม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  วันอบรม: วันที่ 16 ตุลาคม 2561
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
  สถานที่ และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2KJnO6G
ดูรายละเอียดการอบรม และ Course Outline เพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2npB9Ib
  Source image: Google