อบรม ISO 45001 ระบบการจัดการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยISO - naviCompany list center

19/04/2019 อบรม ISO 45001 ระบบการจัดการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย

อบรม-ISO-45001-OHSAS-18001-ระบบการจัดการ-อาชีวอนามัย-ความปลอดภัย

อบรม Migration To ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย

ISO 45001 มาแทนระบบ OHSAS 18001 มาตรฐานของสหราชอาณาจักรการนำระบบ ISO 45001 ไปปฏิบัติใช้เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และเชิงการดำเนินงานสำหรับบริษัทของคุณช่วยให้คุณได้รับประโยชน์มากมาย
  . การได้รับบาดเจ็บน้อยลงลดการได้รับบาดเจ็บปัญหาด้านสุขภาพและแม้แต่การถึงแก่ชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน . การพัฒนาและการเผยแพร่นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีฝ่ายบริหารเป็นผู้นำที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมรวมไปถึงการให้คำมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายในปัจจุบัน
. การปรับปรุงชื่อเสียงขององค์กร
  . การให้คำจำกัดความของวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรที่แม่นยำมากขึ้น
. พนักงานมีแรงจูงใจมากขึ้นเพิ่มการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม
  . การเป็นผู้นำของฝ่ายบริหารที่ชัดเจนรวมไปถึงการให้คำมั่นต่อระบบการจัดการและการปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านั้น
. ควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้นและประสิทธิภาพและผลลัพธ์ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยปรับปรุงดีขึ้น
ผู้เข้าร่วมการอบรม ISO 45001
  1. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. คณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. ผู้ที่สนใจระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานข้อกำหนด ISO 45001 มาก่อน
ประโยชน์ที่จะได้รับจาการอบรม ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
  1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 45001 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายในขององค์กร
2. สามารถตีความข้อกำหนด ISO 45001 และเข้าใจสาระสำคัญของมาตรฐาน
  3. สามารถยกระดับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
หัวข้อการฝึกอบรม ISO 45001:2018
  1. ความเป็นมาของมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. โครงสร้าง คำศัพท์ และหลักการในมาตรฐาน ISO 45001
  3. ข้อกำหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน ISO 45001
4. การเปรียบเทียบข้อกำหนด ISO 45001 กับ OHSAS 18001 / มอก.18001
  5. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 45001
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2PgbYES
   OHSAS 18001 คืืออะไร มีประโยชน์อย่างไร คลิกดูได้ที่นี่ https://bit.ly/2VayzrL
   Source: Bureauveritas