อบรม ISO 45001:2018 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และได้รับประกาศนียบัตรจาก IQCS สิงคโปร์ISO - naviCompany list center

20/12/2018 อบรม ISO 45001:2018 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และได้รับประกาศนียบัตรจาก IQCS สิงคโปร์

อบรม-ISO-45001-สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ-ประกาศนียบัตร-IQCS-สิงคโปร์

อบรม ISO 45001:2018 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ วันที่ 7-11 ม.ค. 62 ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจาก IQCS ประเทศสิงคโปร์

หลักสูตรอบรม IRCA Certified ISO 45001:2018 Lead Auditor Ohsms Training Course (IRCA Pr357 Course Specification) (IRCA Reg. No.1929) โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
  หลักสูตร 5 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จำนวนไม่เกิน 20 ท่าน
   ผู้เข้าร่วมการอบรม
  1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
2.  ผู้ที่เป็นผู้แทนฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety Management Representative: SMR) คณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจประเมิน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
  3.  ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.  ผู้เข้าอบรมควรมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมาตรฐานและเอกสารประกอบการอบรมบางฉบับเป็นภาษาอังกฤษ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
  1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 45001:2018
2. สามารถตีความข้อกำหนด ISO 45001:2018 และตรวจประเมินตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
  3. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 45001:2018 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. ทราบขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การดำเนินการและการจัดทำรายงานการตรวจประเมิน รวมทั้งสามารถรวบรวม วิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
  5. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจาก IQCS ประเทศสิงคโปร์
  หัวข้อการฝึกอบรม
1. หลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 45001:2018 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
  2. ขั้นตอนในการรับรอง การขึ้นทะเบียน และการรับรองความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความแตกต่างระหว่าง การรับรองการขึ้นทะเบียน และการรับรองความน่าเชื่อถือ
3. ขั้นตอนในการวางแผนการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการเตรียมการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ การจัดทำรายการการตรวจประเมิน เมตริกซ์ของข้อกำหนด การประมาณช่วงเวลาในการตรวจ การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมินเบื้องต้น การจัดตั้งทีมผู้ตรวจ และการเตรียมแผนการตรวจติดตาม
  4. การดำเนินการตรวจประเมินและเทคนิคในการตรวจ การเขียนรายงาน และการตรวจติดตามข้อบกพร่องรวมทั้งวิธีการตรวจประเมิน เทคนิคการตั้งคำถาม บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจประเมิน การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
5. ข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินกับองค์กร IRCA (www.irca.org)
  6.  Workshop:  เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนอบรม ISO 45001 ได้ที่นี่ https://bit.ly/2BunC8T
  Source Image: IQCS.net