อบรม ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอISO - naviCompany list center

22/03/2019 อบรม ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

อบรม-ISO-14001-ระบบการจัดการ-สิ่งแวดล้อม-มาตรฐาน-ไอเอสโอ

อบรม ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

อบรม ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย สถาบันมาตรฐานไอเอสโอ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำคัญอย่างไร ต่อองค์กรของคุณ การอบรม ISO 14001 ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งยังเข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 อีกด้วย
ผู้เข้าร่วมการอบรม ISO 14001
  1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในองค์กร
2. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานข้อกำหนด ISO 14001:2015 มาก่อน
  3. ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการทบทวนการตีความมาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ/หรือ
ผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่างๆในการตรวจติดตาม
4. ผู้สนใจทั่วไป
ประโยชน์ที่จะได้รับ
  1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
2. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 14001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  3. สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตามภายในองค์กรได้
4. เข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
  5. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
  หัวข้อการฝึกอบรม ISO 14001 ในครั้งนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000
  2. ข้อกำหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน ISO 14001:2015 (อธิบายข้อกำหนดทีละประเด็นในข้อกำหนดแต่ละข้อโดยใช้เวลาในการบรรยายสลับกับการทำ workshop จำนวน 2 วัน)
3. แนวคิดในการตรวจติดตาม
  4. วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามภายใน
5. โครงสร้างของการตรวจติดตาม (การเตรียมความพร้อม การดำเนินการตรวจ การรายงานผการทวนสอบแนวทางการปฏิบัติการแก้ไข การติดตามผลการแก้ไข)
  6. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://masci.or.th/event/iso-140012015-introduction-and-internal-audit1545304655425/
  ISO 14001 คืออะไร สำคัญยังไง คลิก https://www.isonavi.com/iso-categories/iso-14001
  Source: สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ