อบรม IATF 16949 & ISO 9001ISO - naviCompany list center

04/10/2018 อบรม IATF 16949 & ISO 9001

อบรม-IATF-16949-ISO-9001

อบรม ISO หลักสูตร Way to Identify Risk for IATF 16949 & ISO 9001

รายละเอียดหลักสูตร ISO
  หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารและจัดการความเสี่ยงขององค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะนำไปสู่ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความเสี่ยง รวมถึงขั้นตอนการวางระบบการจัดการความเสี่ยง โดยจะเน้นการทำความเข้าใจเพื่อสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้
  หลักสูตรอบรม ISO นี้เหมาะกับใคร?
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกสน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
ข้อกำหนดเบื้องต้น
  เคยได้รับการอบรมภาพรวมของระบบบริหารคุณภาพ (Overview in ISO 9001 or IATF 16949) หรือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของระบบบริหารคุณภาพขององค์กร (ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001 หรือ IATF 16949 มาก่อน)
  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรม ISO ในครั้งนี้
เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ
  1. รู้และเข้าใจระบบการจัดการความเสี่ยง (Risk Management System)
2. รู้และเข้าใจหลักการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงตามข้อกำหนดมาตรฐานของ IATF 16949 & ISO 9001ระบบบริหารคุณภาพ
  3. นำความรู้และเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตนเองได้
  DAILY SCHEDULE
ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เริ่มฝึกอบรม เวลา 9.00 น. – 16:30 น. พักเวลา 10:15 – 10.30 น. และ 14:15 – 14.30 น. และ พักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
ลงทะเบียน อบรม ISO และดู Course Outline ได้ที่ https://www.robere.com/public_courses/way-to-identify-risk-for-iatf-16949-iso-9001/
Source image: google image