อบรม IATF 16949 การจัดทำระบบบริหารคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ISO - naviCompany list center

08/03/2019 อบรม IATF 16949 การจัดทำระบบบริหารคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

อบรม-IATF-16949-อุตสาหกรรม-ยานยนต์

อบรม IATF 16949:2016 Introduction & Implementation ข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

รายละเอียดหลักสูตร:
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์และการนำระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ถูกแสดงไว้ใน IATF 16949:2009 ที่มีการประกาศใช้ โดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการตีความข้อกำหนดแบบเจาะลึกทุกข้อกำหนด ซึ่งมีความสำคัญในการรำไปหระยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ประกอบกับ การพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสารและการปฏิบัติของสถานะปัจจุบันขององค์กรเพื่อพิจารณาการจัดทำเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อไป
โดยหลักสูตรนี้วิทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศัยการบรรยายจากวิทยากรผู้ชำนาญการและมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ควบคู่กับการยกตัวอย่างประกอบ รวมทั้งการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน จึงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ
    • สามารถเข้าใจถึงความหมายของข้อกำหนดตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
• สามารถเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
    • สามารถจัดทำแผนการดำเนินการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของ IATF 16949:2009 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
• สามารถเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนด IATF 16949:2016
    • สามารถเข้าใจถึงการนำระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนด IATF 16949:2016 ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
    คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ลงทะเบียน อบรม IATF 16949 คลิก https://bit.ly/2TGFk3Q
ISO/TS 16949 คืออะไร ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isonavi.com/iso-categories/iso-ts-16949