อบรม GMP การจัดการสุขลักษณะในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยกระทรวงอุตสาหกรรมISO - naviCompany list center

28/12/2018 อบรม GMP การจัดการสุขลักษณะในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

อบรม-GMP-โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร-กระทรวงอุตสาหกรรม

อบรม GMP การจัดการสุขลักษณะในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

  รายละเอียดหลักสูตรอบรม GMP การจัดการสุขลักษณะในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
  หลักการและเหตุผล
   การแข่งขันในธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเพื่อส่งออกในตลาดต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  นั้นๆ ซึ่งในหลายประเทศต่างให้ความสำคัญในเรื่องของระบบคุณภาพความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสิ้น ดังนั้นหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้าน GMP (Good Manufacturing Practice)” จึงเป็นหลักสูตรที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP ความเข้าใจในหลักการจัดทำระบบคุณภาพและให้ทราบขอบเขตการดำเนินการตามมาตรฐานสากล GMP
  วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดทำและระดับเอกสารในระบบคุณภาพ (GMP)
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำเอกสารโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ (GMP) ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเนื้อหาของมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
   3. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีคู่มือโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะเพื่อใช้จัดการระบบสุขลักษณะภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินการตามมาตรฐานสากล GMP-Codex Alimentarius
   วิทยากร: คุณอัญชลี มากรด ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ
  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป
   ระยะเวลาในการอบรม: วันจันทร์ที่  7  มกราคม  2562
  สถานที่: ณ ห้อง station 1 ชั้น 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
   หมายเหตุ: กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตรอบรม GMP การจัดการสุขลักษณะในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยกระทรวงอุตสาหกรรม หรือต้องการลงทะเบียน ได้ที่ https://bit.ly/2Soh9TW
   Source image: Google