อบรม GMP กับสำนักงานอาหาร อ.ย.ISO - naviCompany list center

18/07/2018 อบรม GMP กับสำนักงานอาหาร อ.ย.

อบรม_GMP_สำนักงานอาหาร_อ.ย.

อบรม GMP หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ กับสำนักงานอาหาร อ.ย. วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    อบรม GMP หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP ทั่วไป และ Primary GMP ซึ่งหลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย เหมาะสำหรับผู้ตรวจประเมินฝึกหัด ผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุม เรื่องอันตรายและแนวทางควบคุมอันตรายในอาหาร ข้อพิจารณา การให้คะแนน และวิธีการตรวจสอบ
– ตามคำสั่งสำนักงานที่ 204/2550 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543
    – และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย และข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตได้ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
วันที่: 4 กันยายน 2561
    เวลา: 08.00-16.30 น.
สถานที่: ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeooQq4dhnVF3tllSvl-eoPgQpMgc-XwOyedhXXv625avyJNg/viewform?c=0&w=1
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://www.fostat.org/events/gmp-primarygmp/