อบรม สัมมนา ISO 45001 Introduction & Internal AuditorISO - naviCompany list center

01/11/2018 อบรม สัมมนา ISO 45001 Introduction & Internal Auditor

อบรม-สัมมนา-ISO-Auditor-ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อบรม สัมมนา ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor

ผู้เข้าร่วมการอบรม
  1. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้และปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   2. ผู้ที่เป็นคณะทำงาน หรือผู้ตรวจประเมินภายในที่ต้องการทราบการตีความมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ/หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 45001 และเทคนิคต่างๆ ในการตรวจประเมิน
    3. ผู้ที่สนใจระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรม ISO 45001 ครั้งนี้
    1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 45001 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายในขององค์กร
     2. สามารถตีความข้อกำหนด ISO 45001 และเข้าใจสาระสำคัญของมาตรฐาน
      3. สามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กรได้
       4. เข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 45001
        5. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
       หัวข้อการฝึกอบรม
        1. ความเป็นมาของมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
         2. โครงสร้าง คำศัพท์และหลักการในมาตรฐาน ISO 45001
          3. ข้อกำหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน ISO 45001
           4. แนวคิดในการตรวจประเมิน
            5. โครงสร้างของการตรวจประเมิน (การเตรียมความพร้อม การดำเนินการตรวจประเมิน การรายงานผล การทวนสอบแนวทางการปฏิบัติการแก้ไข และการติดตามผลการแก้ไข)
             6. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม
             ดูรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2QaG5gy
            Source image: Internet