อบรม สัมมนา ระบบการบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001 & ISO 14001ISO - naviCompany list center

18/01/2019 อบรม สัมมนา ระบบการบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001 & ISO 14001

อบรม-สัมมนา-ระบบการบริหารคุณภาพ-ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม-ISO-9001-14001

อบรม สัมมนา การตรวจติดตามภายใน ระบบการบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : Internal Audit – ISO 9001 & ISO 14001

อบรม สัมมนา การตรวจติดตามภายใน ระบบการบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001 & ISO 14001 … การตรวจติดตามภายใน เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นในการดำเนินตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายในให้มีประสิทธิภาพจะต้องเกิดความเข้าใจ และมีแนวคิดที่ถูกต้อง การตรวจติดตามภายในต้องมีการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม และชัดเจนด้วยทัศนคติในเชิงบวก รวมถึงการรายงานผลการตรวจติดตามภายใน และการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
2. เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจติดตามภายในให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล
  3. เพื่อให้สามารถปรับปรุงพัฒนา ให้ผ่านการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
  หัวข้ออบรมสัมมนา
บทที่ 1: บทนำในการรวมระบบการตรวจติดตามภายใน
  บทที่ 2: การทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
บทที่ 3: การรวมระบบการตรวจติดตามทั้งสองระบบ
  บทที่ 4: การวางแผนการรวมระบบการตรวจติดตาม
บทที่ 5: การดำเนินการตรวจติดตาม การรวมระบบ
  บทที่ 6: การรายงานและการแจกจ่ายรายงานการตรวจติดตาม
บทที่ 7: การติดตามผลและการปิดสรุป
วิธีการฝึกอบรม
  1. บรรยายเนื้อหา และตัวอย่างประกอบ
2. ฝึกปฏิบัติ workshop
  3. Pre-test, Post-test
  ประเภทการฝึกอบรม
1. Public Training
  2. In-house Training
  สนใจลงทะเบียน เข้าร่วมอบรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://seminardd.com/s/57797
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ISO 9001 คลิก https://www.isonavi.com/iso-categories/iso-9001
ISO 14001 คลิก https://www.isonavi.com/iso-categories/iso-14001
Source image: Google