อบรม สัมมนา ฟรี OHSAS 18001:2007 VS ISO 45001:2018ISO - naviCompany list center

28/06/2018 อบรม สัมมนา ฟรี OHSAS 18001:2007 VS ISO 45001:2018

อบรม_สัมมนา_ฟรี_OHSAS_18001_ISO_45001

อบรม สัมมนา ฟรี OHSAS 18001:2007 VS ISO 45001:2018 ISO 45001:2018

  ISO 45001:2018 คือ มาตรฐานการจัดการสากล เพื่อการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่จะมาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนOHSAS 18001:2007 ไปสู่มาตรฐาน ISO 45001:2018 ให้ผู้เข้าอบรม สัมมนา ฟรีในครั้งนี้ได้รับประโยชน์จากการทำความเข้าใจมาตรฐานใหม่ และ การอบรมในครั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างระดับความรู้และประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบันของคุณ
  สถานที่จัดงาน
   DP Work Space ข้าง maxvalue เลียบด่วนรามอินทรา
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
   เวลา 09.00 – 12.00 น. free break
  หัวข้อการฝึกอบรม
   1. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด จาก OHSAS 18001:2007 ไปสู่ ISO 45001:2018
  OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management 
   2. บริบทและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (introduction of context and interested parties of organization)
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://seminardd.com/s/54965