สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดอบรม สัมมนา การเปลี่ยนผ่านสู่มาตรฐานใหม่ ISOISO - naviCompany list center

14/06/2018 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดอบรม สัมมนา การเปลี่ยนผ่านสู่มาตรฐานใหม่ ISO

อบรม_สัมมนา_ISO

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดอบรม สัมมนา การเปลี่ยนผ่านสู่มาตรฐานใหม่ ISO “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001: 2015& ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015” ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.  

    โดยการอบรมครั้งนี้ ได้ทีมวิทยากรผู้ตรวจประเมินของ สรอ. มาเพื่อให้องค์กรได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าว   
    การเรียนรู้การเปลี่ยนผ่านสู่มาตรฐานใหม่ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ก็เพื่อการขับเคลื่อนประโยชน์ของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงการมีส่วนร่วมที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทั้งจากภายในและภายนอก การออกแบบ และการควบคุมระบบการจัดการ ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องเริ่มการวางแผนแต่เนิ่น ๆ และพัฒนาแผนการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนผ่านมีความราบรื่น
    การบรรยายหัวข้อ The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001: 2015& ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015
– แนะนำโครงสร้างของมาตรฐาน – อธิบายข้อกำหนดของมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง – แนวทางการประยุกต์ใช้ – บทสรุป
    ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียน ได้ที่นี่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk6j5PgbTyCX9YQhfFMlXBR56hZn_RZdZzerfTweOFtopMyg/viewform ปิดรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 11 ก.ค.61 เท่านั้น (จำกัดจำนวนผู้เข้าสัมมนา)
    รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ http://masci.or.th/transition-from-iso-140012004-to-iso-140012015/