อบรม การบริหารความเสี่ยงและโอกาสในระบบ ISO 14001 : 2015ISO - naviCompany list center

16/05/2019 อบรม การบริหารความเสี่ยงและโอกาสในระบบ ISO 14001 : 2015

อบรม-การบริหาร-ความเสี่ยง-โอกาส-ระบบ-ISO-14001

อบรม การบริหารความเสี่ยงและโอกาสในระบบ ISO 14001 : 2015

จากการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ทุกองค์กรชี้บ่งว่าองค์กรมีความเสี่ยงหรือโอกาสด้านไหนบ้างเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาทำการประเมินว่ามีนัยยะสำคัญที่จะต้องทำการควบคุม ทำแผนควบคุมสำหรับความเสี่ยง หรือทำแผนปรับปรุงสำหรับโอกาส เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดน้อยลงไป หรือแม้นกระทั่งการปรับปรุงโอกาสเพื่อให้องค์กรได้เปรียบในโอกาสนั้น ๆ ดังนั้นความเสี่ยงและโอกาสจึงจะต้องถูกชี้บ่งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจที่มาของความเสี่ยงและโอกาส, ประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงประเด็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงและโอกาสได้อย่างถูกต้อง
  5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินได้อย่างถูกต้อง
  คลิกที่นี่ เพื่อดูหัวข้ออบรมสัมมนา
  หลักสูตรนี้จะช่วยคุณ:
• กำหนดบริบทองค์กรและความต้องการคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียด้านสิ่งแวดล้อมได้
  • สามารถจัดทำระเบียบปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
• สามารถจัดทำโครงการบริหารความเสี่ยง
  • สามารถทำการระบุความเสี่ยงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
• สามารถกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ISO 14001
  ผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร ผู้จัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
  สำรองที่นั่ง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม อบรม ISO 14001 ได้ที่ https://bit.ly/2WaGeqy
  Source Image: Google