ข้อกำหนดของมาตรฐาน GMPISO - naviCompany list center

11/09/2023 ข้อกำหนดของมาตรฐาน GMP

สำหรับข้อกำหนดหลักและหลักเกณฑ์สำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานของ General GMP มีอยู่ 6 ข้อกําหนดด้วยกันดังนี้

1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต จะต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้อาหารที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย พื้นที่โดยรอบต้องสะอาด ต้องมีวิธีรป้องกันและกำจัดการสะสมสิ่งปฏิกูลที่อาจะก่อให้เกิดเชื้อโรค สัตว์และแมลงจะต้อง สถานที่จะต้องไม่มีฝุ่น น้ำขังแฉะและสกปรก และมีท่อระบายน้ำเพื่อให้ไหลลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ
นอกจากนี้อาคารผลิตต้องมีขนาดเหมาะสมแยกกับที่อยู่อาศัย มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เหมาะสม อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา มีการดูแลรักษาความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงานอยู่สม่ำเสมอ

2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต จะต้องทำจากวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ไม่เกิดสนิม และทำความสะอาดง่าย เครื่องจักรและอุปกรณ์ต้องเพียงพอ มีเหมาะสมและคำนึงถึงการปนเปื้อน

3. การควบคุมกระบวนการผลิต จะต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนการผลิตไปจนถึงการขนส่ง วัตถุดิบ ส่วนผสมและบรรจุภัณฑ์จะอยู่ในสภาพดี ไม่เสื่อมสบาย สะอาด มีคุณภาพ และต้องมีการจัดเก็บรักษาอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน รวมไปถึงจะต้องมาการทำบันทึกและรายงานและเก็บไว้อย่างร้อย 2 ปี ทั้งในส่วนของการตรวจวิเคราะห์ ชนิด ปริมาณการผลิต วันเดือนปีที่ผลิตของผลิตภัณฑ์ด้วย

4. การสุขาภิบาล น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะต้องสะอาด ห้องสุขาและอ่างล้างมือของผู้ปฏิบัติงานต้องห้างจากบริเวณผลิต เพียงพอและถูกสุขลักษณะ ต้องมีระบบกำจัดและป้องกันสัตว์ สิ่งปนเปื้อนและแมลง มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในจำนวนที่เพียงพอและมีการกำจัดที่เหมาะสม ระบบระบายน้ำและสิ่งปฏิกูลต้องมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด ต้องมีการรบำรุง จัดเก็บ และรักษาความสะอาดอยู่เสมอทั้งอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต โดยสารเคมีที่ใช้ล้างทำความสะอาดจะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค

6. บุคลากรและสุขลักษณะ จะต้องไม่เป็นโรคติดต่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่มีบาดแผลที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อน ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเสื้อผ้าที่สะอาด ไม่สวมใส่เครื่องประดับ สวมหมวก หรือผ้าคลุมผม หรือตาข่าย ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง และสวมถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์สะอาดถูกสุขลักษณะ และไม่รั่วซึม นอกจากนี้จะต้องผ่านการ การฝึกอบรมเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรู้ทั่วไปในการผลิตสินค้าด้วย