q-compactISO - naviCompany list center

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

รายละเอียดบริการ

บริษัท คิว คอมแพค บริการให้คำปรึกษาแนะนำจัดทำระบบคุณภาพ, บริการฝึกอบรม ISO, และบริการ One Stop Service ซึ่งเป็นบริการด้านอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าเช่น ขอจัดตั้งบริษัท ขออนุญาตผลิตอาหาร และขอจัดตั้งโรงงาน ฯลฯ

คิว คอมแพค เชื่อว่าระบบที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาทุกอย่างได้ และเราก็จะคอยส่งเสริมการเติบโตของลูกค้า ด้วยบริการที่ครอบคลุม มีคุณภาพ และเป็นธรรม

บริการของบริษัท

  1. บริการจัดฝึกอบรม ระบบ ISO
  2. บริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำการทำระบบ ISO
  3. บริการอื่นๆ เช่น การยื่นขออนุญาตจัดตั้งบริษัท โรงงาน ฯลฯ

ให้บริการ ISO

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่ 21/20 ถนนมาเจริญ เเขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
พื้นที่ให้บริการ ประเทศไทย