isoezyISO - naviCompany list center

ไอเอสโอ อีซี่

รายละเอียดบริการ

ISOEZY ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ อบรม ISO บริการที่ปรึกษา ระบบมาตรฐานการจัดการ อบรม ISO ออนไลน์ เน้นรูปแบบการอบรม แยกหัวข้อในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานนั้นได้ดียิ่งขึ้น

การอบรม ISO ออนไลน์ ของ ISOEZY ข้อดีคือสามารถดูซ้ำ และทบทวนได้อีก เพื่อทำความเข้าใจได้มากขึ้น

บริการของบริษัท

  1. บริการอบรม ISO ออนไลน์
  2. บริการที่ปรึกษา ISO ปรับตามประเภทธุรกิจ
  3. บริการให้คำแนะนำ เพื่อจัดทำระบบ ISO
  4. บริการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อการจัดทำเอกสารองค์กร

ให้บริการ ISO

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท ไอเอสโอ อีซี่
ที่อยู่บริษัท เลขที่ 72/185 ซอย หมู่บ้านพญาไทวิลเลจ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
พื้นที่ให้บริการ ประเทศไทย